Výnimočné výtvarné diela

Galria Ardan - vnimo?n vtvarn diela / 
     Albn BRUNOVSK (1935 - 1997)
Vznamn slovensk maliar, grafik, ilustrtor, autor vtvarnch nvrhov na bankovky a potov znmky, predstavite? imaginatvneho realizmu. Psobil ako pedagg na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave.
     Tamara KLIMOV (1922 - 2004)
Tamara Klimov v rokoch 1940 1944 tudovala na kole umeleckch remesiel v Brne, po maturite pokra?ovala na Vysokej kole umeleckopriemyselnej v Prahe. Od roku 1967 bola ?lenkou Klubu konkretistov. Spolu s manelom (Alojz Klima) boli s?as?ou slovenskej vtvarnej scny konca p?desiatych rokov. Tamara Klimov od obrazovch kompozci, v ktorch h?adala rieenie priestorovch vz?ahov, prela k dynamickm a opticko-svetelnm objektom.
     Karol ONDREI?KA (1944 - 2003)
Karol Ondrei?ka bol akademick maliar, grafik, ilustrtor, pedagg. V rokoch 1962 - 1966 tudoval pedagogiku v Nitre a v obdob 1968 - 1974 na VVU v Bratislave, patril k prvm a najvznamnejm iakom Albna Brunovskho. Ilustroval takmer 200 kninch publikci- Venoval za aj znmkovej tvorbe. Jeho dielo charakterizuje imaginatvne vnmanie ?loveka a sveta, zdraz?ovanie emotvnosti, lyrizmu a fantzie. Zskal mnoho ocenen a zaznamenal spech aj v zahrani?.
     Vincent HLONK (1919 - 1997)
Vincent Hlonk sa narodil 22. 10. 1919 vo Svedernku pri iline. V rokoch 1937 - 1942 tudoval na Umeleckopriemyselnej kole v Prahe (prof. Kysela, Novk). V roku 1943 sa usadil v iline, 1944 v rodnom Svedernku pri iline. V rokoch 1945 - 1949 bol ?lenom praskho spolku Mnes, v roku 1945 zakladajcim ?lenom Skupiny vtvarnch umelcov 29. augusta. V roku 1948 uskuto?nil tudijn cestu do Talianska, zskal cenu a ?estn uznanie na medzinrodnej vstave vo Forte dei Armi. Od 1946 sa za?al rovnocenne s ma?bou venova? aj grafike. V rokoch 1952 - 1972 pedagogicky psobil na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave, 1958 profesor, 1960 - 1964 rektor, zrove? vedci oddelenia vo?nej grafiky a ilustrcie. Najdleitejie vstavy sbornho diela mal v Bratislave (1975, 1983, 1984, Slovensk nrodn galria). 1958 sa z?astnil na bentskom Bienle, kde dostal cenu Brightovej nadcie. Zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave. U Hlonka je typick vzjomn ovplyv?ovanie ma?by a grafiky. Grafika je ale viac dynamick a m v?iu otvorenos?, miestami je a dokumentom aktulnej situcie.
Design by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače