Diela

Galria Ardan - diela / 
     BRESTENSK Elena (1948 - 1994)
Elena Brestensk sa narodila v Bratislave v roku 1948, kde v rokoch 1964 - 1968 tudovala u R. Filu aranrsko-vstavn odbor na Strednej kole umeleckho priemyslu. Po maturite absolvovala Vysok kolu vtvarnch umen, tudovala na oddelen monumentlnej ma?by u F. Gajdoa a na oddelen vo?nej grafiky a kninej ilustrcie u O. Dubaya. Je vnu?kou vznamnho americkho Slovka, signatra Pittsburghskej dohody a zakladate?a Slovenskej ligy na Slovensku Ignca Gessaya. Od roku 1968 bola Elena Brestensk vtvarn?kou v divadelnch diel?ach, v roku 1975 psobila v Bratislave ako maliarka v slobodnom povolan. Ma?ovaniu sa bratislavsk rod?ka venovala od detstva, k tvorbe ju podnietili rodinn tradcie a kontakty s umeleckmi kruhmi, jej strko Vladimr Gessay (1904 - ?) bol maliar, vytudoval Akadmiu vtvarnch umen v Prahe. Jej vvinov drhu usmernili D. Milly, P. Matejka a F. Gajdo. ?erpala z tvorby ?. Fullu a A. Brunovskho, neskr vak jednotliv podnety pretavila do svojskho vtvarnho prejavu. Podstatnm zdrojom jej inpircie bola prroda, ?udia a zvierat. Po absolvovan vysokej koly rozvjala prrodn motvy v komornch obrazoch ma?ovanch na skle, v ktorch netradi?nm spsobom vyuvala zlat flie, sadru a zrkadl (Hra?ky, Insektum, Hruka, cyklus Varicie na prrodn motvy). Motvy zvierat i rastln tylizovala do vtvarnej skratky s uplatnenm geometrickch prvkov, stej farebnosti a vraznej kresbovej kontry (Hsenica, Morsk ivo?ch, Chrobk). V 70. a 80. rokoch spjala skloma?bu s architektrou, tvorila monumentlne realizcie (relifna krjan keramika pre vstupn vestibul zkladnej koly v Cerove, 1975; relifna keramick kompozcia s motvom eny vo vestibule infek?nho pavilnu Drerovej nemocnice v Bratislave, 1977; keramick motv Sily prrody v jedlni nemocnice vo Vranove nad Top?ou, 1982; motv matky a prrody ma?ovan na dreve a keramika v Slovakofarme v Hlohovci, 1985 - 1986; koncom 80. rokov vitre vo vestibule Ministerstva zdravotnctva SR na bratislavskch Kramroch). V jej tvorbe mala vrazn miesto i kresba a ilustrcie. Ilustrovala v rznych novinch a ?asopisoch (Slovenka, Ohnk, Zorni?ka), vytvorila sriu ilustrci pre Domov pokladnicu (1979), pre Hardelovu knihu Jenny (1978) a Vyhldalovu Ako si ok?knu? krdla (1990). K jej najvydarenejm prcam patria ilustrcie Andersenovej rozprvky Snehov kr?ovn (1985 - 1986), ktor neboli reprodukovan, ilustrovala maorijsk, irokzske a ukrajinsk rozprvky. V oktbri 1991 zaloila Elena Brestensk s Evou Kelemenovou skromn galriu Ardan v Bratislave. Otvorili ju slvnostnou vernisou diel Eleny Brestenskej. Akademick maliarka sa pravidelne z?ast?ovala na vstavch organizovanch Zvzom slovenskch vtvarnch umelcov, individulne vystavovala viackrt v Bratislave, v roku 1989 aj v Havl?kovom Brode. Elena Bresensk bola vnu?kou Eleny Brestenskej-Gessayovej, slovenskej prekladate?ky a osvetovej pracovn?ke. Zomrela pred?asne v roku 1994 vo veku 46 rokov.
     GESSAY VLADIMR (1904 - ?)
syn vznamnho americkho slovka Ignca Gessaya, signatra Pittsburskej dohody, pre aktivity otca v Slovenskej lige bol bvalm reimom vymazan z dejn slovenskho vtvarnho umenia;
Vytudoval:
skromn maliarsku kolu Gustva Mallho v Bratislave,
Akadmiu vtvarnch umen v Prahe, 1922 - 1924 u Jakuba Obrovskho,1925 - 1930 u Maxa vabinskho;
Acadmie Julien v Pari (1930 -1931) u J. - P. Laurensa;
?as? na vstavch:
Praha 1931 (Vstava Slovenska),
Bratislava 1936 (Krajinsk vstava)
New York 1938 (Slovensk umenie),
Vystavoval spolo?ne na vstavch Umeleckej besedy slovenskej a Spolku slovenskch umelcov;
     GANDLOV Kveta (1926 2004)
vytudovala Vysok kolu vtvarnch umen v Bratislave u ?udovta Fullu a Jna elibskho (absolvovala v roku 1955);
medzi jej najvznamnejie diela patr vitr v kaplnke sv. Vclava na Praskom hrade a mnoho ?alch diel realizovanch do architektry;
pravidelne predstavovala svoje diela na autorskch a kolektvnych vstavch doma aj v zahrani? (dvakrt v Galrii ARDAN v rokoch 1992 a 1996);
     Eva B. LINHARTOV
Eva B. LinhartovNarodila sa 26. decembra 1943 v Prahe ikove. V rokoch 1958 62 tudovala na kole umeleckho priemyslu v Bratislave, odbor keramika, prof. Theodor Lugs. Po absolvovan koly pracovala ako aranrka a nvrhrka. Od roku 1979 je vtvarn?kou v slobodnom povolan, ?lenkou Zvzu slovenskch vtvarnch umelcov, od roku 1990 Slovenskej vtvarnej nie, Spolo?nos? vo?nch vtvarnch umelcov a Art-Club 60 + 8. Tvorba: ma?ba a kresba, pastel, akvarel, asamble, ilustrcia a grafika.
Inpircia: krajina a metamorfzy prrody, pozia a hudba, duchovn svet a ivot ?loveka, spomienky, tby a fantazijn predstavy. Od roku 1978 ?as? na kolektvnych vstavch doma a v zahrani? Janov, saka, Pont-a-Mouson, Viede? Sapporo, Sao Paolo, Djakarta, Uppsala, Ostrow Wielkopolski, Naarn, Linz a in.
Od roku 1979 mnoh individulne vstavy.
Umeleck sympzia: Bansk tiavnica, Medzinrodn sochrske sympzium v dreve a Medzinrodn maliarsky plenr 1994, 95, 97, 98, 2004. Lenora 1996. Sympzia ?eskho spolku na Slovensku Podzim/Jese?, Bansk tiavnica 1999, 2001, Spisk Kapitula 2004. V septembri a oktbri 2012 absolvovala tudijn tvoriv pobyt v Cit Internationale des Arts v Pari.
Jej diela s v majetku galri a v skromnch zbierkach doma i v zahrani? (Franczsko, Raksko, Nemecko Anglicko, Japonsko, USA at?.).
     KAROL PRUDIL
vytudoval Vysok kolu vtvarnch umen v Bratislave (1960 1967), atelir prof. Jna Mudrocha, figurlno kompozi?n a portrtnu ma?bu;
svoje diela predstavil na autorskch vstavch na Slovensku, v ?echch a v Raksku, v roku 2002 mal autorsk vstavu v Galrii Ardan;
pravidelne sa so svojimi dielami z?ast?uje kolektvnych vstav;
vznamn diela a realizcie: 2 tukolustr, triptychy Gumon Bratislava; kovov plastika, Vysok pri Morave; kamenn mozaiky, Jakubov a Suchohrad; sklenen mozaika, Jablo?ov, diptych, olej, firma Wrth;
     Peter K??ik
Akad. maliar Peter K??IK sa narodil 16. 3. 1953 v Bratislave. V rokoch 1973 - 1980 tudoval na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave na oddelen kninej tvorby (prof. Albn Brunovsk). Venuje sa ma?be, grafike a kninej ilustrcii. Svoju jedine?n tvorbu predstavil na individulnych a kolektvnych vstavch doma i v zahrani?, za ilustra?n tvorbu zskal nieko?ko prestnych ocenen.
     Milo Vanko
Milo Vanko LogoMilo Vanko (1956) tudoval na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave (1977 - 1983, odd. monumentlneho maliarstva - doc. I. Vychlopen, E. Lehotsk). Od roku 1983 ije a tvor v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej a monumentlnej ma?be a realizcim v architektre. Z tematickch okruhov je to portrt, figurlna kompozcia, ensk akty a erotick motvy, krajina, konkrtne i abstraktn krajinrske vzie. Inpiruje sa ?lovekom, jeho podobami a osudmi, stavmi a situciami, celistvos?ou i fragmentmi ?udskho tela. Jeho expresvna maliarska re?, rozvjajca sa v abstraktnch kompozcich nachdza inpircie tie v hudobnch motvoch, v sile, v energii a v plynut ?asu ako nikdy nekon?iaceho sa procesu. Kontrastn, sta a dynamick farebn paleta pod?iarkuje umeleck stvrnenie nmetu do konkrtneho diela.
     Ivan Kov?ik
Ivan Kov?ik sa narodil 14. augusta 1959 v Topo??anoch. U po?as tdi na Strednej priemyselnej kole strojnckej (1974 1978) na Myjave sa aktvne venoval vtvarnej tvorbe. Prvkrt predstavil svoju tvorbu v Malej galrii Slovnaft, kde vystavoval svoje diela z oblasti propaga?nej grafiky (plagty, prleitostn tla?e). Zlomom v jeho ivote a umeleckom raste bolo stretnutie a spoluprca s vtvarnkom Duanom Polakovi?om, pod ktorho vedenm sa za?al venova? litografii a medirytine. Od roku 1993 sa systematicky venuje najm grafike, ilustrcii a karikatre. Pravidelne sa z?ast?uje medzinrodnch vtvarnch s?a a svojimi kresbami prispieva do slovenskch a ?eskch periodk. Venuje sa tie ex librisu a prleitostnej grafike. ije a tvor v Bratislave.
     PRUDILOV DOHNNYOV ?ubica (1944)
po skon?en bratislavskej Strednej koly umelecko priemyselnej (1958 1962) vytudovala Vysok kolu vtvarnch umen v Bratislave (1963 1969), oddelenie vo?nej grafiky a kninej ilustrcie, prof. Dezider Milly a Vincent Hlonk;
svoje diela predstavila na autorskch vstavch na Slovensku a v ?echch, v roku 2002 mal autorsk vstavu v Galrii Ardan;
pravidelne sa so svojimi dielami z?ast?uje kolektvnych vstav;
vznamn diela a realizcie: cena VVU za grafiku, 1968; ilustrcie k dar?ekovm vydaniam nieko?kch bsnickch zbierok vo vydavate?stve TATRAN, Bratislava; ilustrcia zbierky Viliama Tur?nyho: OLIVA, ocenen v s?ai Najkrajia kniha roka, Praha;
     Radek Bachrat
Radek Bachrat tudoval SUP v Bratislave, odbor itkov fotografia a bbkov riu a dramaturgiu na DAMU v Prahe. Reroval v bbkovch divadlch v ?echch, na Slovensku a na Novom Zlande. Je utorom bbkovch a rozhlasovch hier pre deti a mlde a knihy pre deti. Viac ako desa? rokov pracoval v marketingu a reklame, aktulne sa pomaly, ale isto vracia k literrnej tvorbe a fotografii. V septembri a oktbri 2012 absolvoval tudijn tvoriv pobyt v Cit Internationale des Arts v Pari.
     VE?K Jarmila (1953)
v rokoch 1971 1976 tudovala na Akademii sztuk pieknych, Krakov, Po?sko, monumentlna ma?ba, prof. Buczko;
svoje diela pravidelne vystavuje na autorskch aj kolektvnych vstavch doma a v zahrani? ( v Galrii ARDAN mala autorsk vstavy v rokoch 1995 a 1997)
     RUSKOV ZUZKA (1932 - 2012)
Vytudovala Vysok kolu pedagogick (1951 1954), katedru vtvarnej vchovy, prof. E. Lehotsk a E. Nevan;
Jej obrazy s v majetku galri v Bratislave, Liptovskom Mikuli, Martine, Tren?ne a v Nitre.
Svoje diela predstavila na bezmla 20 samostatnch vstavch (v Galrii ARDAN v roku 2003).
     Orest Dubay ml. (1954)
akademick maliar Orest Dubay ml. sa narodil 13. aprla 1954;
v rokoch 1972 - 78 tudoval na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave, odd. retaurovania, prof. K. Vesel;
po ukon?en tdi sa venoval vo?nej grafickej tvorbe;
od polovice 80-tych rokov sa venuje tie po?ta?ovej grafike;
koncom 80-tych rokov sa za?na systematicky venova? olejoma?be na pltne;
od roku 1984 autorsk vstavy na Slovensku (1984, 1993 Bratislava, 1987 Dunajsk Streda, Levo?a, Nitra, 1989 Boskovice, 1996 Humenn) a v zahrani? (2000 St. Legir, vaj?iarsko, 2003 Moskva), v Galrii Ardan autorsk vstava v roku 2007;
jeho umeleck drhu charakterizuje grafick tvorba (serigrafia), ma?ba a po?ta?ov grafika;
autor neh?ad zloit filozofick vysvetlenia svojej tvorby, vychdza zo svojich intuitvnych predstv a chpania krsy v jednoduchosti a ?istote.
     Eugnia Lehotsk (1943)
akademick maliarka, profesorka Eugnia LEHOTSK sa narodila 27. 9. 1943 v Bratislave.
v rokoch 1957 1961 tudovala na Strednej vtvarnej kole v Bratislave. V rokoch 1961 1967 tudovala na oddelen monumentlnej ma?by Vysokej koly vtvarnch umen v Bratislave, z toho v rokoch 1966 1967 na Akadmii vtvarnch umen v Prahe. Od roku 1967 do roku 1990 pedagogicky psobila na Vysokej kole vtvarnch umen v Bratislave, od roku 1980 ako docentka a od roku 1986 ako profesorka. V roku 1976 zaloila na vysokej kole oddelenie textilu, kde psobila ako jeho vedca.
v rokoch 1997 2001 pedagogicky psobila ako profesorka na Akadmii umen v Banskej Bystrici.
vo svojej tvorbe sa venuje ma?be, tkanej tapisrii, grafike a ilustrcii. Svoje diela prezentovala na 32 autorskch vstavch doma a v zahrani?. Za ilustrcie detskch knh zskala viacer ocenenia v s?aiach Najkrajia kniha roka. Ocenenia v rznych s?aiach zskala tie za ma?bu, tapisriu a grafiku.
v s?asnosti je ?lenkou Zdruenia vtvarnch umelcov zpadnho Slovenska. ije a tvor v Bratislave.
Design by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače