Výstavy v Galérii Ardan

Galria Ardan - vstavy / 
     Z ATELIROV II., 4. aprl 2008
Vber z diel profesionlnych vtvarnch umelcov.
     Z ATELIROV I., 5. februr 2008
Prehliadka diel profesionlnych vtvarnch umelcov.
     9. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 8. december 2007
Na salne sa prezentovali diela: Eleny Brestenskej, Petra Rollera, Radostiny Doganovej, Igora Cvacha, Ivici Krolkovej, Zuzky Ruskovej, Miloa Vanka, Beaty Ngelovej, Eugnie Lehotskej, Kvety Fulierovej, ?ubice Prudilovej, Toma Rollera Evy B. Linhartovej, Blanky Votavovej, Ivana Popovi?a, Veroniky Rnaiovej, Andreja Augustna, Evy Kyselicovej, Jarmily Ve?kej, Soni Hernyiovej, Karola Prudila, Vladimra a Evy Fierovcov a Eugena Lehotskho
     Eva B. LINHARTOV: FARBY A ?AS, 19. oktber 2007
Ma?by z obdobia rokov 1992 2007Kurtor vstavy: PhDr. Bohumr Bachrat
     Orest DUBAY ml.: OLEJOMA?BY, 8. september 2007
Vber z poslednho obdobia tvorby .
     8. LETN SALN GALRIE ARDAN: OBRAZ A SLOVO, 23. jn 2007
Rzne podoby literrnych inpirci, vzieb a kontextov v dielach ?lenov Spolo?nosti vo?nch vtvarnch umelcov: L. Berger, P. Kr?, J. Muila, K. Fulierov, M. imurda, V. Kudlk, E. B. Linhartov a ?al a z pozvanch host bratislavsk umelci: R. Fila, B. Kol?kov, D. Popovi?, M Kellenberger, E. Lehotsk, D. Polakovi?, V. Mel?kov Junekov, D. Junek, J. Mez?ick. Z ?iech vystavovali umelci: V. Fiala, B. Jirk, M. Prokpkov a Z. Macku.Kurtor vstavy: PhDr. Bohumr Bachrat
     Igor PIA?KA: BOJE A OBJATIA, ma?by a grafiky, 12. mj 2007
Vber z maliarskej a grafickej tvorby
     Jozef TREP?: VBER Z TVORBY, 17. februr 2007
Ma?by na tmu eny - kvety - ztiia.
     8. ZIMN SALN GALRIE ARDAN VENOVAN 15. VRO?IU OTVORENIA GALRIE, 28. november 2006
Rzne podoby literrnych inpirci, vzieb a kontextov v dielach ?lenov Spolo?nosti vo?nch vtvarnch umelcov: L. Berger, P. Kr?, J. Muila, K. Fulierov, M. imurda, V. Kudlk, E. B. Linhartov a ?al a z pozvanch host bratislavsk umelci: R. Fila, B. Kol?kov, D. Popovi?, M Kellenberger, E. Lehotsk, D. Polakovi?, V. Mel?kov Junekov, D. Junek, J. Mez?ick. Z ?iech vystavovali umelci: V. Fiala, B. Jirk, M. Prokpkov a Z. Macku.Kurtor vstavy: PhDr. Bohumr Bachrat
     Slvka BREZINOV ma?ba, grafika Andrej ?ERTEZNI socha, 29. september 2006
     Vstava diel ?eskch vtvarnkov ijcich na Slovensku, 12. september 2006
Bezrov Jitka, Bu?il Duan, Dobe Milan, Fila Rudolf, Fulierov Kvetoslava, Chrstek Frantiek, Kudlk Vladimr, Linhartov B. Eva, imurda Milom, Vojtek Alex, Hovorka Juraj, Rajchl Jaroslav, Klmov Tamara, Lugs Theodor, Augustnov BoenaKurtor vstavy: PhDr. Bohumr Bachrat
     7. LETN SALN GALRIE ARDAN, 10. jn 2006
Vystavujci s?astn umelci: Kellenberger Martin, Ruskov Zuzka, Linhartov B. Eva, Rnaiov Veronika, Vanko Milo, Dubay Orest ml., Ku?hav Zboj Bohuslav, Kubk tefan, Igor Pia?ka, Vlado Petrk, Brezina Slavomr a ?ali. Vystaven boli diela u neijcich umelcov: ?udovta Fullu, Imricha Weinera - Kr?a, ?udovta Kriana, Eugena Nevana, Kvety Gandlovej, Dezidera Castiglioneho a ?alch.
     Gerhard BUZEK: KRAFT WERK vstava malieb rakskeho vtvarnka, 29. aprl 2006
Gerhard BUZEK: KRAFT WERK vstava malieb rakskeho vtvarnka.
     Zboj Bohuslav KU?HAV: ?O JE POSTMODERN SVET III., 11. februr 2006
     7. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 10. december 2005
40 umelcov (maliari, sochri, grafici, sklri...) predstavili svoje vtvarn diela
     Blaej MIKUS: Vber z maliarskej tvorby, 29. oktber 2005
     Emil SEDLK: ZVERINEC, 9. september 2005
     6. letn saln galrie ARDAN, 25. jn 2005
Svoje diela z oblasti ma?by, kresby, grafiky, plastiky, skla a perku predstavili profesionlni vtvarn umelci:ANTALOV Elvra, BARTOKOV O?ga, BREZINA Slvo, BUBN Stanislav, ?ERTEZNI Andrej, DRAHO Alojz, DULANSK Ivan, FILOV Marta, FULIEROV Kveta, GALVNEK Peter, GLYOV Katarna, HARANGOZ Stanislav, HERNYIOV So?a, KUZMOV Katarna, LEHOTSK Eugnia, LINHARTOV Eva, MITROV Nora, MONCO?OV Jana, NGELOV Beta, PETR Pavol, PIA?KA Igor, PIA?KOV Jlia, POLK tefan, PRIHEL Drahomr, PRUDIL Karol, PRUDILOV ?ubica, PRUKOV Jana, RUSKOV Zuzka, SEDLK Emil,SEKELA Duan, SEKELOV Sylvia, STUDEN Michal, TREP? Jozef, TURUK Gordana, VANKO Milo
     Irjo MALOVAN: Z ROZOSTRETHO TIE?A, 15. aprl 2005
Vber z maliarskeho diela
     Daniel BRUNOVSK st.: G R A F I K A 1996 2005, 25. februr 2005
     6. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 3. december 2004
Predstavil diela profesionlnych vtvarnch umelcov (ma?ba, kresba, grafika, plastika, sklo)
     Marianna ARVAY-?UNDERLKOV: Farebn dotyky, 1. oktber 2004
     Eugen LEHOTSK (1909 - 1970), 18. september 2004
Vber z diela, vstava k 95. vro?iu narodenia
     5. LETN SALN GALRIE ARDAN, 22. jn 2004
MINUL A DNEN - vber z diel slovenskch vtvarnch umelcov (ma?ba, kresba, grafika, plastika, itkov umenie)
     Elena Brestensk, Vladimr Gessay, 20. mj 2004
Vber z tvorby
     Vladimr GESSAY (1904 - ?) a Elena BRESTENSK (1948 - 1994), 19. marec 2004
Otvorenie novch priestorov Galrie ARDAN
     Anastzia MIERTUOV, 20. jn 2003
Vber z tvorby
     Zuzka RUSKOV , 25. aprl 2003
Vber z maliarskej tvorby
     Frantiek POHORELEC: IMPRESIE, 5. februra 2003
Vber z maliarskeho diela
     5. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 29.november 2002
Vystaven umeleck diela od: Vladimr Vestenick, Gustv Mall, Martin Benka, ?udovt Fulla, Vladimr Gessay, ?udovt Krian, Dezider Milly, Eugen Lehotsk, Fra?o Gibala, Martin Tvrdo?, Alexander Szab, Kveta Gandlov, Eugnia Lehotsk
     ?uba PRUDILOV DOHNNYOV/Karol PRUDIL, 26.september 2002
Vber z grafickej tvorby/maliarske vahy
     4. LETN SALN GALRIE ARDAN na tmu ANIMALS, 28. jn 2002
vystavovali: Elena Brestensk, Peter Galvnek, Eugnia Lehotsk, Magdalna Lehotsk, Tom Kr?mry, So?a Hernyiov, Jarmila Ve?k, ?udmila Chrenkov, Na?a Rappensbergerov a ?al
     So?a HERNYIOV: Farby ticha, 26. aprl 2002
ma?by
     Vladimr KOV?, 22. februr 2002
Vber z maliarskej tvorby
     Alexander SZAB vber z maliarskej tvorby k nedoitm 80. narodeninm, 8. december 2001
Kurtor vstavy: PhDr. Bohumr Bachrat
     4. ZIMN SALN GALRIE ARDAN VENOVAN 10. VRO?IU OTVORENIA GALRIE, 3., 4. a 5. oktber 2002
Salnu sa so svojimi dielami z?astnili umelci, ktor pravidelne s galriou za uplynul obdobie spolupracovali, vystavovalo viac ako 20 vtvarnkov
     3. LETN SALN GALRIE ARDAN, 15. jn 2001
?AS tematick vstava malieb, grafiky, plastiky, keramiky a fotografie zdruenia vtvarnkov ART CLUB 60 + 8Vystavovali: Holoka ?udovt, Lehotsk Magda, Ilavsk Jozef, Melkovi?ov Eva, Chovancov Ondrei?kov Anna, Prudil Karol, Linhartov B. Eva, Prudilov Dohnnyov ?ubica, Strassner Peter, Barinka Jozef, Podhradsk Mikov Mria, tolcov Ldia, Hankov Yvonna, Schredlov Daniela, Matejka Ivan
     Andrej ?ERTEZNI: MONA MOON, 27. aprl 2001
Vber zo sochrskej a maliarskej tvorby
     Emlia ?ISRIKOV: PREMENY KRAJINY, 23. februr 2001
Vber z maliarskej tvorby
     3. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 24. november 2000
Vystaven boli diela umelcov: Bartokov O?ga, Droppa Vladimr, Fulierov Kveta, Gandlov Kveta, Hankov Yvonna, Harangoz Stanislav, Hernyiov So?a, K?u?ik Peter, Koller Jlius, Kyselicov Eva, Lehotsk Eugnia, Mrzov Lea, Palugyay Zolo, Tth Pavol, Ve?k Jarmila a ?alch
     Rbert ILK, Edita ILKOV: LETOKRUHY NVRATOV, 29. september 2000
Komorn dreven plastika
     3. LETN SALN GALRIE ARDAN, 23. jn 2000
KVETINOV ZTIIA A STRIEBORN PERKVystavovali: Silvia Fridrichov, Kveta Gandlov, So?a Hernyiov, Magda Lehotsk, Renta Vlachov a stieborn perky Marta Filov
     Eva KYSELICOV: OBRAZY, 28. aprl 2000
Vber z maliarskej tvorby
     Eduard KALICK: DUCHOVN METAMORFZY, 18. februr 2000
Vber z maliarskej tvorby
     2. ZIMN SALN GALRIE ARDAN, 26. november 1999
S mottom Zbohom 20. a vitaj 21. storo?iegalria predstavila diela profesionlnych vtvarnch umelcov
     Eugen LEHOTSK (1909 1970), 10. september 1999
Vber z diela k nedoitm 90. narodeninm
     KRSA ENSKHO TELA, 25. jn 1999
ensk akt a jeho umeleck stvrnenie v dielach: Gandlovej Kvety, Bidelnicu Daniela, Gessaya Vladimra, Harangoza Stanislava, Hernyiovej Soni, Kelemena Jna, Lehotskej Eugnie, Rajchla Jaroslava, Lehotskho Eugena, Nevana Eugena, Vanka Miloa, Ve?kej Jarmily
     KRAJINOMA?BA, 23. aprla 1999
Svoje krajinrske diela predstavili: Dulansk Ivan, Tvrdo? Martin, Hankov Yvonna, Prukner tefan, Schredlov Daniela, Hernyiov So?a, Lehotsk Magdalna, Harangoz Stanislav, Kr? Pavol, Kuchta Jn, Ja?k Jozef, ?isrikov Emlia, Lehotsk Eugnia, Smail Antonn, Uhel Jaroslav, Horeck Zdeno, Dubayov Ruth, Linhartov B. Eva, Kyselicov Eva, Rajchl Jaroslav, Petr Pavol ml., Szab Alexander, ndorov Erika, Kalman Peter, Dubay Orest ml., Lehotsk Eugen, Gessay Vladimr
     Blaej MIKUS: PRIESTOR A SAMOTA, 19. februr 1999
Vber z maliarskej tvorby
     KOLEGOVIA Z VVU, 27. november 1998
Vstava venovan 50. nedoitm narodeninm maliarky Eleny BrestenskejVystavovali: Elena Brestensk, Vladimr Kov?, Frantiek Pohorelec, Zuzana Eliov Studen
     VETCI DOBR DUCHOVIA, 16. november 1998
Dreven masky, plastiky a ?alie predmety z Neplu a Indie
     Eugnia LEHOTSK, 18. september 1998
Vber z portrtnej tvorby maliarky k jej ivotnmu jubileu
     Daniela SCHREDLOV, 9. jl 1998
Dobr de pan Gauguin. Vstava malieb inpirovanch dielom umelca k jeho 150. vro?iu narodenia
     Na?a RAPPENSBERGEROV, 15. mj 1998
Z VO?NEJ GRAFICKEJ TVORBY
     1. LETN SALN GALRIE ARDAN, 10. aprl 1998
Vystavujci umelci: Eva B. Linhartov, Anastzia Bendelov, Kveta Fulierov, Kveta Gandlov, Stanislav Harangoz, So?a Hernyiov, Jn Kelemen, Jlius Koller, Tom Kr?mry, Jn Kuchta, Eugnia Lehotsk, Magdalna Lehotsk, Antonn Smail, Jaroslav Uhel, Jarmila Ve?k, Renta Vlachov a ?al
     ABSTRAKTN MA?BA, 20. februr 1998
Vystavujci umelci: Eduard Antal, Elvra Antalov, Ondrej Bartko, Daniel Bidelnica, Alena Dzianov, Kveta Fulirov, Jn Hlavat, Eduard Kalick, Peter Kalman, Jlius Koller, Eugnia Lehotsk, Eva B. Linhartov, Blaej Mikus, Vladimr Petrk, Duan Sekela, Alexander varc, Jaroslav Uhel, Milo Vanko, Jarmila Ve?k, Alexej Vojtek, Renta Vlachov
     STRETNUTIE S DIELAMI..., 14. november 1997
Galria ARDAN predstavila diela Vladimra Gessaya a prezentovala diela Jna Mudrocha, Jozefa Kostku, Martina Tvrdo?a, Eugena Nevana, Eugena Lehotskho, Jozefa Pospila, Teodora Bankavodn slovo k vstave: PhDr. ?udmila Peterajov
     BRATISLAVA V MA?BE, 26. september 1997
Vystavujci umelci: Anastzia Bendelov, Dezider Castiglione, Kveta Fulierov, Yvonna Hankov, Stanislav Harangoz, So?a Hernyiov, Svetlana Kolesrov, Jlius Koller, Tom Kr?mry, ?udovt Krian, Eva Kyselicov, Eugen Lehotsk, Zuzana Nem?kov, Jaroslav Rajchl, Antonn Smail, Martin Tvrdo?, Jarmila Ve?k, U?jana Zmetkov
     SLOVENSK GRAFIKA 40. A 50 ROKOV (20. storo?ia), 5. august 1997
Reprezentatvny vber z diel ?udovta Fullu, Dezidera Millyho, Oresta Dubaya, tefana Cpina, Frantika Studenho, Ernesta Zmetka a ?alch umelcov
     ?ASOV SVISLOSTI, 20. jn 1997
Vber z tvorby Jarmily VE?KEJ
     EUGEN NEVAN: KRESBY, GRAFIKY, 18. aprl 1997
Kurtorka vstavy: PhDr. ?udmila Peterajov
     ZTIIE V MA?BE, 7. februr 1997
Vystavujci umelci: Edita Ambruov, Johana Ambruov, Elvra Antalov, O?ga Bartokov, Elena Brestensk, Dezider Castiglione, Ivan Dulansk, Kveta Fulierov, Kveta Gandlov, Stanislav Harangoz, Tom Kr?mry, Eva Kyselicov, Eugen Lehotsk, Eugnia Lehotsk, Magdalna Lehotsk, Karol Prudil, Antonn Smail, Emlia Urbanov, Jarmila Ve?k, Renta Vlachov
     DIALGY SNOV, 29. november 1996
Vber z diela akademickej maliarky Magdalny LEHOTSKEJ
     1. ZIMN SALN GALRIE ARDAN pri prleitosti 5. vro?ia otvorenia galrie, 25. oktber 1996
Vystavujci umelci: E. Brestensk, K. Gandlov, J. Kelemen, J. Lauko ml., J. Bezrov, M. Vida, E. B. Linhartov, M. Mazamec, J. Mzer, R. a E. ilkovci, N. Golasov, J. Ve?k, V. Plach, A. Draho, N. Rappensbergerov, S. Hernyiov, S. Harangoz, E. Lehotsk
     Milan MAZANEC:Vber z tvorby, 6. september 1996
Ma?ba, kresba
     Kveta GANDLOV: Vber z tvorby pri prleitosti ivotnho jubilea (70), 24. mj 1996
Kurtorka vstavy: PhDr. ?udmila Peterajov
     Z PALETY LEKROV MALIAROV, 29. marec 1996
MUDr. Ladislav IMUN: ma?by a kresby
MUDr. Marin BATOVSK: ma?by
     Eugnia LEHOTSK: GOBELNY, 17. november 1995
     Stanislav HARANGOZ: PASTELY / Alojz DRAHO: BRONZOV PLASTIKY, 8. september 1995
     SPTAVANIE, 16. jn 1995
Va?by Sone HERNYIOVEJ
     PODOBY, 7. aprl 1995
Ma?by Jarmily VE?KEJ
     Na?a RAPPENSBERGEROV, 25. november 1994
Vber z grafickej tvorby
     Elena BRESTENSK, 23. september 1994
IN MEMORIAM - vber z tvorby poslednch rokov
     Nina GOLASOV / Vladimr PLACH, 24. jn 1994
Vber z maliarskej tvorby
     Sprstupnenie vstavy diel Stanislava Harangoza, Kvety Gandlovej, Marina Vidu, Eleny Brestenskej a Jna Kelemena, 5. aprl 1994
     Jn MZER, 4. februr 1994
Vernis vstavy obrazov
     MA?OVAN DREVO, 26. november 1993
Ma?by na dreve, dreven hra?ky, hlavolamy a dreven betlehemy Roberta ILKA a Edity ILKOVEJ
     NA POMA?OVANIE, 4. a 5. november 1993
Vernis textilnej itkovej tvorby Klry BRUNOVSKEJ
     Vernis vstavy malieb, kresieb a ilustrci Milana MAZANCA, 3. september 1993
     Marin VIDA, 23. jl 1993
Vber z maliarskej a grafickej tvorby
     OSTROVY, 28. mj 1993
Vernis vstavy pastelov Evy BACHRATEJ LINHARTOVEJ
     STRETNUTIE S ANJELMI, 2. aprl 1993
vernis vstavy malieb a grafk akademickej maliarky Jitky BEZROVEJ MOKOVEJ
     Otto SZAB, 6. februr 1993
Vernis vstav absolventa V?VU, vber z grafickej a maliarskej tvorby
     Vernis vstavy Elena BRESTENSK: KRESBA / Anna LAKOV: KERAMIKA / Beata TARJNYIOV: BYTOV TEXTIL, 27. november 1992
     PIATOK 13., 14. november 1992
Vernis vstavy troch za?najcich umelcov Daniela Ondrua, Martina Kov?ika a Romana Valenta
     Juraj LAUKO, ml.: Vber z tvorby insitnho maliara, 2. oktber 1992
     Vernis V-ATELIRU, 30. jl 1992
Vernis V-ATELIRU Jna Va?ka z Tinova (?R), ktor vo vbere predstavil diela umelcov, s ktormi galria pravidelne spolupracuje
     Vernis GALERIE Z RUKY, 12. jn 1992
Vernis GALERIE Z RUKY Stanislavy Mach?kovej z Doubravnka (?R), ktor vo vbere predstavila diela moravskch a ?eskch umelcov, s ktormi galria pravidelne spolupracovala
     Jn KELEMEN: Vber z grafickej tvorby a keramick plastiky, 22. mj 1992
Sprstupnenie vstavy akademickho maliara Jna KELEMENA: Vber z grafickej tvorby a keramick plastiky
     Kveta GANDLOV : Vber z tvorby, 23. marec 1992
Sprstupnenie vstavy akademickej maliarky Kvety GANDLOVEJ : Vber z tvorby
     Sprstupnenie vstavy krajinrskej tvorby maliarov..., 20. janur 1992
Sprstupnenie vstavy krajinrskej tvorby maliarov: Eleny Brestenskej, Stanislava Harangoza, tefana Gerstnera; keramiky: Bernardny Lunterovej a Marina Polonskho a grafiky Marina Vidu
     Viktor VASARELY, 29. november 1991
vstava serigrafi a kinetickch objektov zapoi?an z mzea Viktora Vasarelyhov Budapeti,
na vernisi premietanie audiovizulneho psma o ivote a diele jednho z najv?ch vtedy ijcich umelcov
     Elena Brestensk: VBER Z TVORBY, 18. oktber 1991 a 25. oktber 1991
Slvnostn otvorenie GALRIE ARDAN vstavou akademickej maliarky Eleny Brestenskej: VBER Z TVORBY, skloma?by, ma?by na dreve a ?alie
Design by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače